TRUSSELVURDERING 2020

I årets trusselvurdering knytter ØKOKRIM truslene til de overordnede trendene globalisering, bærekraft, virtualisering samt pandemi og økonomisk usikkerhet.

 

Forside rapport økokrim
Forside rapport, Økokrim.

– Verden har endret seg den siste måneden på måter vi ikke kunne forutse, og vi kan ennå ikke si fullt ut hvordan koronapandemien vil påvirke samfunnet og kriminalitetsutviklingen, sier Hedvig Moe, konstituert ØKOKRIM-sjef.

I trusselvurderingen fremkommer det blant annet at:

  • Koronapandemien og økt økonomisk usikkerhet har skapt et handlingsrom for kriminelle opportunister som utnytter den sårbare situasjonen vi befinner oss i.
  • Pandemien og de økonomiske konsekvensene vil bli utnyttet til å bedra både privatpersoner og næringslivsaktører.
  • Kompensasjonsordningene til næringslivet vil sannsynligvis tiltrekke seg kriminelle med ønske om økonomisk profitt. Det er også sannsynlig at svindel med dagpenger vil øke som følge av koronapandemien.
  • Redusert oppdagelsesrisiko forbundet med konkurskriminalitet både under og etter koronapandemien, vil sannsynligvis bli utnyttet av kriminelle aktører.

– Erfaringsmessig fører en slik krise med seg økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Det kan sette deler av det tillitsbaserte velferdssamfunnet vårt på prøve.

HOVEDPUNKTER I TRUSSELVURDERINGEN

GLOBALISERING

Nasjonale grenser har fått mindre betydning på mange områder. Norske borgere handler på utenlandske nettsteder, og betalingen gjennomføres ved hjelp av utenlandske betalingstjenester. Norske bedrifter etablerer seg i utlandet, og utenlandske bedrifter konkurrerer om anbud i Norge på like vilkår som norske bedrifter. Grenseoverskridende virksomhet blir mer utbredt og finansielle transaksjoner går raskere.

BÆREKRAFT

En bærekraftig utvikling imøtekommer behovene til befolkningen i dag uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. En bærekraftig utvikling krever at vårt livsgrunnlag – selve jordkloden – klima, miljø og artsmangfold ivaretas. Økonomien bør utvikles på en måte som sikrer at alle mennesker har gode levevilkår, inkludert utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud.

VIRTUALISERING

Virtualisering av samfunnet foregår på flere måter og har skapt nye rom for kriminalitet. Kriminaliteten i det virtuelle rom skjer i økende grad uten fysisk kontakt, på nye arenaer og gjerne gjennom en identitet som skiller seg fra den fysiske personen. Det daglige kriminalitetsbildet preges i dag av kriminalitet innen virtuell- og kryptovaluta,  massebedragerier i virtuelle rom, misbruk av personopplysninger og persondata, nettovergrep og trusler på nett.

PANDEMI OG ØKONOMISK USIKKERHET

Koronaviruset, som først ble oppdaget i Kina i slutten av 2019, har utviklet seg til en verdensomspennende pandemi med mange tusen døde. Norske og internasjonale myndigheter har iverksatt inngripende tiltak og arbeid for å begrense smittespredning som rammer næringslivet og personers bevegelsesfrihet.

Last ned ØKOKRIM trusselvurdering 2020 for skjerm og mobil

Last ned ØKOKRIM trusselvurdering 2020 for utskrift

Kilde: Økokrim