Næringsfond for Selbu kommune

Som følge av koronapandemien har Selbu kommune fått ekstra midler til næringsfondet med kr. 1.300.000,- for 2020.

Søknadsfrist for støtte fra næringsfondet i Selbu kommune: 30.september 2020. 
Midlene til kommunalt Covid-19 næringsfond er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av støtten til næringslivet, krisepakke 3. Totalt får Trøndelag over 60 millioner kroner gjennom denne ordninger. Stjørdal kommune har sin ordning på plass. Vi oppdaterer med informasjon fra Meråker, Frosta og Tydal.

Les om ordningen i Stjørdal her.

Her finner du næringsfond for Meråker kommune.

Prosjekter det søkes om støtte til må kunne iverksettes og gjennomføres innen utgangen av desember 2020. Les mer om ordningen i Selbu kommune her.

​Hvem kan søke om støtte fra næringsfondet

Målgruppa er først og fremst bedrifter, men også andre næringsaktører som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydningen av arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettet tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger av Covid-19.

Vurderinger av søkere og søknad:

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på 

  • i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  • i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av Covid-19-utbruddet. 
  • hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Prosjekter det søkes om støtte til må kunne iverksettes og gjennomføres innen utgangen av desember 2020.

For ytterligere informasjon om ordningen se også i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Slik søker du:

Søknaden skal leveres elektronisk, og skjema for søknad finner du på www.regionalforvaltning.no​ Alle som skal sende inn en søknad til en tilskuddsordning (støtteordning) i Regionforvaltningen må være registrert/registrere seg der som organisasjon. 

Spørsmål om ordningen og søknad kan rettes til: Ingrid Rolseth Holt, rådgiver Kommunedirektørens stab, ingrid.holt@selbu.kommune.no, tel. 73816700

Rapportering:

Normalt utbetales tilskuddet når tiltaket er gjennomført, men det kan også utbetales etter hvert som mottakeren dokumenterer framdrift i tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet.  Se også: Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av Covid-19-utbruddet.