Kompensasjonsordning for Frosta er åpen for søknader

Den kommunale kompensasjonsordningen for lokalt næringsliv, som er hardt rammet av korona, har søknadsfrist 20. april.

Frosta kommune bevilger penger til virksomheter i kommunen som er rammet av smitteverntiltakene i forbindelse med pandemien korona. Spesielt ønsker kommunen å kompensere lokale virksomheters dokumenterte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning. Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene er hardt rammet, og oppfordres til å søke. Også andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger vil bli prioritert. Søkere må begrunne dette.

Kommunen ønsker gjerne at andre virksomheter som er i omstilling eller har nye prosjekter som følge av pandemien tar kontakt direkte med kommunen. 

Denne ordningen er finansiert av KMD over statsbudsjettet. Samlet har Frosta kr 250 000 til formålet.

Søknadsfrist 20. april 2021

Tildelt beløp kan utbetales umiddelbart etter at tilsagnet er fattet, tilsagnsbrev akseptert av mottaker og utbetalingsanmodning innsendt i søknadsportalen “www.regionalforvalting.no”.  

NB! Den endelige kriteriene for ordningen er ennå ikke vedtatt i kommunen. Frosta kommune tar derfor forbehold om justering av beløpsgrenser og prioritering av søknader.