E14 tilbake i NTP

E14 foreslås tilbake til NTP der den alltid burde vært. Det betyr mye for den viktigste transportåra i Midt-Norden som knytter øst og vest sammen.

I går kom det en gledelig beskjed fra regjeringen om at E14 skal tilbake i NTP.  Det foreslås 5 milliarder kroner til veistrekningen i neste vegplanperiode. Dette er et resultat av samarbeid mellom flere. Du kan se brevet som ble sendt fra Næringsforeningen i Værnesregionen, Vegforum Trøndelag og ordførerne i Meråker og Stjørdal lenger ned i saken. I tillegg er E14 vært på agendaen i mange møter og samtaler den siste tiden.

– Etter en lang og kronglete ferd, er E14 tilbake der den alltid burde ha vært. Nå er det viktig at en mener alvor, og at vi også setter av tilstrekkelig ressurser til å prioritere den viktigste transportåra i Midt-Norden. Dette handler også om fremtidens godstrafikk på tvers av landegrensene mellom øst og vest. Trafikken er avhengig av en god veistandard der risiko for ras og stenging av vei ikke er en del av hverdagen, sier daglig leder Jon Uthus i NiV.

Kaken er spist, uten en smule igjen til E14!

Næringsforeningen i Værnesregionen, Vegforum Trøndelag og ordførerne i Meråker og Stjørdal har tidligere sendt ut brev til stortingsrepresentanter fra Trøndelag og Transport- og kommunikasjonskomiteen. I tillegg har det vært stort press fra mange hold. 

Når ordførere i Stjørdal og Meråker kommuner, sammen med Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) og Vegforum Trøndelag, retter denne henvendelsen til samferdselskomiteen og Trøndelagsbenken, er det med utgangspunkt i vår felles bekymring av E14 i de nasjonale prioriteringer.

Det er for oss uforståelig at E14 er tatt vekk i forslaget til ny Nasjonal Transportplan. At regjeringen over natten fjerner 190 millioner til planarbeidet som skulle gjennomføre 2024-2029, for en veistrekning som er kostnadsberegnet til 3,5 mrd, er en nedprioritering til fordel for andre veiprosjekter som tidligere ikke var inne i NTP. Dette kan vi ikke kan akseptere.

E14 har stor betydning for regionen og landsdelen. Det lokale næringslivet forteller at de økonomiske konsekvenser ved at veien må stenges på grunn av ras, er på minimum ½ mill. pr dag. I tillegg kommer de samfunnskritiske konsekvensene og hva det betyr å ferdes langs en rausutsatt riksvei med høy trafikktetthet.

Årsdøgntrafikken langs E14 på strekningen Stjørdal til riksgrense har hatt en betydelig økning og Meråker kommune har registrert at det er om lag 400 utpendlere og 150 innpendlere hver dag. I tillegg pendler et stort antall skoleungdommer. Det er stor turisttrafikk langs veien, representert både ved de omkring mellom 1500 – 2000 fritidseiendommene, og ikke minst den øvrige turisttrafikken. En trafikk som på regnes å få en betydelig økning når grensene igjen åpnes, ikke minst med tanke på stor utbygging av kjøpesenter og satsing på grensehandel på Storlien. Det er mange store arrangement i dalføret på begge sider av grensen, som også representerer en høy trafikkbelastning langs E14.

En bærekraftig godstrafikk

Årsdøgntrafikken langs E14 på strekningen Stjørdal til riksgrense har hatt en betydelig økning og Meråker kommune har registrert at det er om lag 400 utpendlere og 150 innpendlere hver dag.

Trøndelag fylkeskommune retter i sin delstrategi for gods, 2019-2030 oppmerksomheten på å få mere gods fra vei til sjø og bane. Dette anses å ha avgjørende betydning for å nå klimamålene og får å legge til rette for fremtidens godstransport. Trøndelags posisjon som et knutepunkt midt i landet avhenger av at vi ser vei, sjø og bane i en nær sammenheng, og at vi også ser betydningen av å legge til rette for bærekraftige transportløsninger i et øst-vest perspektiv. Her har både E14 og Meråkerbanen en avgjørende betydning.

Vegforum Trøndelag prioriterer E14!

Vegforum Trøndelag er tydelig i sine prioriteringer og Vegforumet prioriterer E14 høyt som en viktig veg for næringslivet.

Vegforum Trøndelag er:

 • ALLSKOG SA, LO Trøndelag
 • Maskinentreprenørenes Forbund Region Midt
 • Namdalskysten Næringsforening
 • Norges Automobil-Forbund
 • Norges Lastebileier-Forbund Trøndelag
 • Næringsforeningen i Trondheimsregionen
 • Næringsforeningen i Værnesregionen
 • Næringslivets hovedorganisasjon Trøndelag
 • EBA Trøndelag (Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg)
 • NHO Logistikk og transport Midt-Norge
 • Sjømat Norge Havbruk Midt
 • Oppdal Næringsforening
 • Steinkjer Næringsforum
 • Verdal Næringsforum

Vegforumet legger følgende kriterier til grunn for sine prioriteringer:

 • Næringslivets behov.
 • Helhetlig utbygging.
 • Ulykkesutsatte strekninger.
 • Årsdøgntrafikk.
 • Skredutsatte strekninger.
 • Strekninger hvor det er store mangler på omkjøring.

Med utgangspunkt i de tilbakemeldinger vi har fått fra næringslivet, utviklingen i godstrafikken, trafikksikkerhet, beredskap og økningen i årsdøgntrafikken på E14, treffer vegstrekningen på alle kriteriepunktene. Dette er argumenter for at E14 igjen må tilbake i NTP 2022-2033!

Avsender:

 • Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus
 • Vegforum Trøndelag, NHO Trøndelag, Anna C Brustad Moe
 • Meråker kommune, ordfører Kjersti Kjenes
 • Stjørdal kommune, ordfører Ivar Vigdenes