Mer om automatiseringsnettverket

Formål:

 • Utvikle en industriell samarbeidsarena for robotteknikk og automatisering
 • Styrke industriens internasjonale konkurranseevne ved produktivitetsvekst gjennom økt bruk av nye automatiseringsløsninger

Hovedaktiviteter:

 • Bidra til innovasjons- og utviklingsprosjekter
 • Entreprenørskap, bedriftsinterne prosjekter, samarbeidsprosjekter og bransjeovergripende prosjekter
 • Erfaringsutveksling og læring
 • Etablere en felles arena og nye møteplasser for erfaringsutveksling, bransjeovergripende samarbeid og kunnskapsdeling.
 • Arrangere fagseminarer og studieturer Kurs og kompetansehevende tiltak, øke kontakten mellom industri og FoU aktører
 • Rekruttering og synliggjøring.
 • Øke barn og ungdoms interesse for automasjon og realfag.
 • Jobbe for etablering av robotsenter

Hvem passer nettverket for?

 • Alle bedrifter som har et automatiseringsbehov eller automatiseringsutfordringer
 • Leverandører av automatiseringsløsninger/tjenester
 • FoU aktører og opplæringsinstitusjoner med aktivitet og interesse innenfor automatisering

Hva kan din bedrift oppnå?

 • Hjelp til å finne muligheter for delfinansiering av utviklingsaktiviteter
 • Nettverksbygging
 • Erfarings- og kompetanseutveksling
 • Styrking av utdanningsnivå og rekrutteringsgrunnlag
 • Synliggjøring av kompetansebehov på tvers av bedrifter

Virkemiddelaktører

For bedrifter som er ute etter offentlig risikoavlastning for sine utviklingsaktiviteter, eller som ønsker å knytte til seg ny kompetanse i samarbeid med forskningsmiljø og studenter, fins det flere muligheter. Denne siden viser en oversikt over noen av de mest aktuelle aktørene og ordningene. Automatiseringsnettverket i Midt-Norge kan, i samarbeid med virkemiddelaktørene og FoU-miljø, bidra til å identifisere hvilken ordning som passer best for din bedrift.

 
Innovasjon Norge tilbyr tjenester og programmer som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv. Automatiseringsnettverket i Midt-Norge er en del av bedriftsnettverksordningen og gjennomføres i tett samarbeid med Innovasjon Norge i begge Trøndelagsfylkene.
Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.
Kompetansemegling er et tilbud, satt i gang av Norges forskningsråd i samarbeid med fylkeskommunene, til bedrifter som ønsker å øke sin innovasjonsevne,verdiskapning og konkurransekraft gjennom samarbeid med et forskningsmiljø. De flestekompetansemeglerne er tilknyttet forskningsinstitutter. Sammen med bedriftsledelsen skal kompetansemeglerne identifisere bedriftensutfordringer og vurdere hvordan kompetansemegling kan hjelpe bedriften til å møte disse. Målgruppen er lokale virksomheter som har behov for videreutvikling gjennom samarbeid med kompetansemiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
VRI Trøndelag er et partnerskapssamarbeid mellom forskningsmiljøene, høgskolene og universitetet, næringslivets organisasjoner, Innovasjon Norge, fylkeskommunene og Trondheim kommune. VRI Trøndelag skal bidra til at forsknings- og utdanningsmiljøene, næringslivet og offentlige aktører i Trøndelag samhandler mer og bedre.
Ideportalen er et ideelt nasjonalt nettsted eid av norske universiteter og høyskoler. Nettstedet kobler virksomheter, fagmiljø og studenter gjennom studentoppgaver og praksismuligheter, utplassering og faglig relevante deltids- og sommerjobber. Ideportalen er initiert ved NTNU med støtte fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet som et nasjonalt tilbud til studenter og virksomheter over hele landet.