KOMPENSASJONSORDNINGEN

På en pressekonferanse 2. april har finansminister Jan Tore Sanner presentert forslaget til kompensasjonsordning som regjeringen i samarbeid med Virke, Finans Norge, NHO, LO og SMB Norge har kommet fram til.

Formålet med kompensasjonsordningen er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet.

Finansministeren presiserte at dette er et forslag, som først må godkjennes av Stortinget og ESA, og at den tekniske løsningen og forskrifter må på plass før selskap kan søke. Målet er å få på plass en løsning 17. april.


Her åpner portalen du kan søke.

DETTE ER NOEN AV HOVEDTREKKENE I FORSLAGET:

Formålet er å hjelpe normalt, sunne og levedyktige foretak som nå sliter på grunn av virusutbruddet med å dekke uunngåelige faste kostnader, for å unngå unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser.

Kostnader nevnt som eksempler:
– Lokaler (husleie)
– Lys og varme
– Vann og avløp
– Forsikring
– Leie av utstyr og transportmidler
– Rentekostnader minus renteinntekter
– Regnskapshonorar
– Ev. andre uunngåelige kostnader

Rammer for utbetaling:
– Omsetningsfall på minst 30 % sammenlignet med samme måned året før (20 % i mars)
– Beregnet kompensajon under kr 5 000 per måned per juridisk person blir ikke utbetalt
– Maksimal utbetaling per måned er 30 millioner per foretak. Kan bli høyere for store konsern.

Formel for beregning av kompensasjon – todelt ordning:
– Bedrifter som er pålagt å stenge: Omsetningsfall (i %) x faste kostnader x 90 %
– Andre bedrifter: Omsetningsfall (i %) x (faste kostnader – 10 000 kr) x 80 %

Ordningen vil gjelde de fleste næringer og alle organisasjonsordninger, med noen unntak:
– Finansnæringen
– Strøm og vann/Olje og gass
– Selskaper som er under andre støtteordninger/private barnehager/flyselskaper
– Foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling

Bedriften legger selv inn omsetningstall og faste kostnader i en portal, hvor tallene blir kryssjekket mot ulike registre. Dersom søknaden passerer automatisk kontroll, blir pengene automatisk utbetalt. Ved store avvik i automatisk kontroll blir det avslag og manuell behandling av søknaden.
 
Det vil være en etterkontroll, med bekreftelse fra regnskapsfører/revisor. Skatteetaten har ansvaret for etterkontroll. Det vil være straffansvar for uriktige opplysninger og krav om tilbakebetaling.
 
Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, med søknad og utbetaling månedlig. Ordningen kan bli justert og forlenget ved behov.

KILDE: STICOS

Regjeringens pressekonferanse