Vedtekter

FORMÅL

§1 

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) er en frittstående, selvstendig og partipolitisk nøytral organisasjon som har som formål å fremme næringslivet i Stjørdal og i de kommuner det er inngått kommuneavtaler med, og slik bidra til økt verdiskaping i eksisterende bedrifter og et bedret grunnlag for nyetableringer. NiV skal skape attraktive møteplasser, være en viktig næringspolitisk aktør og bidra til utvikling og nyskaping i næringslivet.

MEDLEMSKAP

§2

Som medlemmer i NiV opptas bedrifter, selvstendige næringsdrivende, butikksenter, offentlige og private virksomheter, foreninger og faglige organisasjoner. I spesielle tilfeller kan enkeltpersoner være medlemmer. Medlemsåret løper f.o.m. 01.01 t.o.m. 31.12. Eventuell oppsigelse av medlemskapet skal skje skriftlig, og løper 6 måneder fra og med påfølgende måned etter oppsigelsestidspunktet.

ØKONOMI

§3

NiV’s drift er basert på medlemskontingent, samarbeidsavtaler, salg av tjenester og ulike prosjekter som kan relateres til medlemmenes interesseområder.

ÅRSMØTE

§

Årsmøtet er NiV`s høyeste myndighet. Det skal holdes hvert år innen 30. mars.  Medlemmene innkalles skriftlig med minst 4 ukers varsel. Saksliste, årsmelding, revidert regnskap, arbeidsprogram for inneværende år og innstilling fra valgkomiteen gjøres tilgjengelig senest 14 dager før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

Alle møtende medlemmer som har betalt kontingent, har stemmerett.  Hvert medlem har 1 stemme. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall med unntak av sakene som er nevnt i §§ 8 og 9.

Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

SAKER PÅ ÅRSMØTET

§5 

Årsmøtet skal behandle:

 • Godkjenning av innkalling
 • Registrering og godkjenning av fremmøtte medlemmer og eventuelle fullmakter
 • Valg av møteleder og referent
 • Valg av 2 protokollunderskrivere og 2 i tellekorps
 • Styrets årsberetning med regnskap
 • Revisors rapport
 • Fastsetting av medlemskontingent for inneværende år
 • Valg av styreleder og øvrige styremedlemmer
 • Valg av valgkomité på 3 medlemmer
 • Fastsette styremedlemmenes godtgjørelse for inneværende år
 • Andre saker som styret legger frem, spesielt nevnt i innkallingen

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 3 uker før årsmøtet. Særskilte bestemmelser gjelder for forslag om vedtektsendringer og oppløsning, jfr. §§ 8 og 9.

STYRET

§6

NiV ledes av et regionstyre på inntil 9 medlemmer, inkludert en ansattvalgt. Leder i lokalstyrene, eller den lokalstyret selv oppnevner, skal inngå blant de 9 styreplassene.

I tillegg er det 2 vararepresentanter i rekkefølge. 1. vararepresentant møter fast i styremøtene. Styrets leder velges for 1 år. Ansattvalgt velges av og blant ansatte for 2 år. Styremedlemmene og vararepresentantene velges for 2 år og slik at halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.

Det opprettes et lokalstyre i hver kommune, hvor det inngått kommunesamarbeid (jfr. §1). Lokalstyret består hver for seg av inntil 5 medlemmer som velges av og blant medlemmene i sin kommune, ved eget medlemsmøte som avholdes innen utgangen av februar måned.

Daglig leder foretar nødvendig saksforberedelser for styret og lokalstyret, og møter i styret og lokalstyrene med innstillings- og talerett.

STYRETS OPPGAVE

§7

Styret leder NiV i samsvar med vedtekter og fullmakter gitt av årsmøtet. Styret gjør bindende vedtak om igangsetting av tiltak, vedtar strategier, forretningsplan og årsbudsjett, samt prosjekter i samsvar med SNF`s formål.

Styret har ansettelsesmyndighet for daglig leder, og fastsetter lønn og arbeidsvilkår gjennom instruks. Styret skal sørge for en bemanning som samsvarer med de arbeidsoppgaver som skal løses.

Styret skal ha regelmessige møter og sammenkalles når styrets leder finner at det er nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene ber om det. Innkalling til styremøte med saksgrunnlag og agenda skal være styremedlemmene i hende senest 5 dager før styremøte avholdes, med mindre situasjonen tilsier noe annet.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst halvparten av styret være til stede, og en av dem er styreleder. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra møtene som godkjennes i påfølgende styremøte. Styret fastsetter for øvrig selv sin forretningsorden.

VEDTEKTSENDRINGER

§8

Vedtektsendringer kan bare vedtas av årsmøtet, og da med minst 2/3 av de avgitte stemmene. Forslag til vedtektsendringer må være innsendt til styret senest 3 uker før årsmøtet. Styret behandler forslag til endring av vedtektene før de legges fram for årsmøtet for vedtak.

OPPLØSNING

§9

Forslag om oppløsning av NiV framsettes på samme måte som for vedtektsendring, jfr. § 8.             For å bli vedtatt kreves minst 2/3 av de avgitte stemmene og at minst ½ av medlemsmassen avgir stemme. Hvis ikke begge krav er oppfylt, kan oppløsning vedtas på det påfølgende årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte med minst 2/3 av de avgitte stemmene.

Ved oppløsning av NiV skal alle aktiva tilfalle formål som fremmer næringsutviklingen i kommunen og administreres av Stjørdal kommune.

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

§10

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret eller 1/3 av medlemmene forlanger det.  Skriftlig innkalling skal skje med minst 14 dagers varsel, og det skal være vedlagt dagsorden og nødvendige dokumenter. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som møtet er innkalt for.

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 19. mai 2020.