NÆRINGSALLIANSEN TAR GREP FOR LOKALT NÆRINGSLIV

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Næringsalliansen har sendt innspill på tiltak til de nasjonale tiltakspakkene.

Innspill fra næringsalliansen til kommende tiltakspakker

Næringsalliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.


Frem til nå har det fra statens side vært stort fokus på å få opp tiltakspakker som skal bidra til å sikre arbeidstakere lønn ved permittering, redusere bedriftenes kostnader ved permittering, samt avhjelpe bedrifters akutte likviditetsutfordringer. Her er det foreslått mange gode tiltak som for mange vil ha god effekt. Noen er iverksatt allerede og andre forventer vi iverksettes raskt. Men flere tiltak må også utvikles for å løse likviditetsutfordringene.

KREVER TILTAK


For mange virksomheter som nå opplever helt eller delvis bortfall av inntekter, vil ikke kortsiktige likviditetshjelp, som tilbud om kortsiktige lån eller utsettelser av innbetaling av skatter og avgifter, være nok til å hjelpe dem gjennom krisen. Å betale løpende utgifter med lån som erstatning for inntekt er ikke bærekraftig. Klarer de ikke å opprettholde inntektene vil mange måtte melde oppbud, da de ikke har mulighet til å fryse eller holde kostnadene nede, og ei heller er i posisjon til å få lån fra bank eller tilskudd via virkemiddelapparatet. Situasjonen tilsier at staten også må iverksette tiltak som avhjelper situasjonen for disse. Næringsalliansen har tidligere sendt inn to innspill på tiltak til de nasjonale tiltakspakkene.

SE FORSLAGENE


I den videre dialogen med Næringsalliansen har våre medlemsbedrifter kommet med ytterligere forslag, eller presiseringer av tidligere innsendte forslag:
• Statlige utbyggingsprosjekter som kun venter på finansiering via statsbudsjett må kunne fremskyndes.
• Samfunnskritiske funksjoner må ivaretas – verdikjeden til utbygging av kraft og sikring av kraftforsyning må også ses på som en samfunnskritisk oppgave.
• Det ønskes fremdeles tydeligere signaler fra staten slik at kommunene
håndterer situasjonen på en mer ensartet måte. Ulik praksis av statlige regler og anbefalinger knyttet til smitteverntiltak er utfordrende for næringslivet.
• Flyt av varer og kritisk personell over både kommune- og landegrenser må sikres.
• Transportstøtte til utsatt industri må vurderes.
• Fergesamband på fylkesveg må få tilsvarende støtteordning som for riksveg.
• For å sikre et godt tilbud for sjøfrakt må kostnadene ned. Farvannsavgifter, losavgifter, kaiavgifter etc. må fjernes. Havnene må da kompenseres for tapet.
• Kompensasjonsordninger for bedrifter med stort bortfall av inntekter eller betydelig økte kostnader som følge av koronautbruddet må etableres,
eksempelvis lønnstilskudd eller tilskudd til kostnadsdekning.
• For å legge til rette for at flere eiendomsaktører kan bidra overfor leietagere som har betalingsutfordringer grunnet koronautbruddet, må det ryddes opp i momsproblematikk knyttet til husleiereduksjoner og utsettelser av innbetaling.
• Lærlinger som blir berørt av stans i virksomheten eller redusert aktivitetsnivå
må sikres.
• Tiltakene for kompetansehevende tiltak i bedrift og FoU rettet aktivitet må styrkes, slik at intern kompetanseheving og FOU i bedrift kan bli et reelt
alternativ til å permittere. Samtidig må krav til egeninnsats og egenfinansiering reduseres.
• Det må tilrettelegges for at permitterte ansatte fra eksempelvis bygg og
anlegg kan brukes i midlertidige stillinger på andre prosjekter, eventuelt
midlertidig gå inn i andre sektorer hvor det er behov så lenge krisen vedvarer.
• Virkemidler for å vri produksjon fra en sektor med lav etterspørsel over til en annen som det er økt behov for under krisen må etableres.
• Det må gis utsettelse på innbetaling av arbeidsgiveravgiften for 1. termin
(med forfall nå i mars) og ikke bare for termin 2.
• De nye permitteringsreglene må gjelde fra 13. mars da de ble lansert.
Tidligere innspill fra Næringsalliansen vedr. generelle tiltak og tiltak rettet mot tidligfasebedrifter er vedlagt. Ovennevnte forslag kommer i tillegg til disse.

Korona: Les vår samleside med nyttige lenker og tiltak

Hjelp til utviklingsprosjekter? Les her.

Regjeringens samleside for bedrifter