Kommuneplanens arealdel på høring

Stjørdal kommune skal i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Hvor mener du at det bør bygges i kommunen?

29. oktober 2020 er det frist for å komme med innspill til planarbeidet, men det er mulig å søke om utsatt frist. Du finner all informasjon på kommunens nettside i knappen nedenfor.

Kommuneplanens arealdel er en langsiktig plan som skal gjøre kommunen forutsigbar for alle som ønsker å etablere seg eller utvide virksomheten sin i Stjørdal. Enten du planlegger å bygge nytt, bygge ut eller bygge om er prosessen mye enklere hvis det du skal gjøre er i tråd med overordnet plan. Vi i kommunen kjenner ikke til alle planer og ambisjoner som bedriftene i Stjørdal har, og derfor trenger vi innspill fra dere for å lage en fremtidsrettet plan som også fungerer godt for næringslivet.

Forretning, næring eller begge deler?

I plan- og bygningsloven er næring definert som kontor, hotell, bevertning, industri, lager og bensinstasjon, mens forretning ikke er et næringsformål. Dette gjør det vanskelig å lage gode planer for hvilken virksomhet som skal være tillatt hvor. Vi ønsker å ha en gjennomgang av hvor det skal være lov med all slags handel, hvor det bare skal være tillatt med noen typer handel, og hvor det ikke bør tillates handel i det hele tatt. Hvilke typer virksomheter fungerer godt sammen, og hvilke virksomheter trenger begrensninger på hva slags virksomhet som kan etablere seg på nabotomta? Vi skal evaluere alle eksisterende nærings- og forretningsområder, og vi skal vurdere hvor det er behov for nye.

Gårdstun med noko attått

Det er mange spennende næringsvirksomheter på gårdene rundt om i kommunen. I dag krever all utbygging som ikke er direkte knyttet til gårdsvirksomheten dispensasjon. Ved å omdisponere tunet fra LNFR-område (landbruk-, natur-, frilufts- og reindriftsområde) til LNFR-område der spredt næringsbebyggelse er tillatt kan vi gjøre denne typen aktivitet enklere. Vi vil gjerne høre både fra dere som driver med denne typen virksomhet i dag, og dere som vurderer å starte opp de neste 5-10 årene. Vi kan bare bruke dette formålet på områder der det skal være lov til å bygge, så det er viktig med gode kart som viser hvilken del av gården dere vil vi skal vurdere.

Boligbygging

Her er det to ting vi skal vurdere; hvor skal det legges ut nye areal til boligbygging, og hvordan skal eksisterende boligområder utnyttes? Vi vet det lett kan bli konflikter dersom utbygger og naboer har ulik oppfatning om hva det skal være lov til å bygge hvor, og kommuneplanen skal sikre forutsigbarhet, både for dem som skal investere og dem som skal bosette seg i et område.

Planbestemmelsene

Hvilke planbestemmelser fungerer godt for næringslivet i dag, og hvilke fungerer overhode ikke? Vi skal evaluere og revidere kommuneplanbestemmelsene, og vil gjerne ha innspill på om det er noen bestemmelser vi bør se litt ekstra på.

Veien videre

Frist for å komme med innspill er 29. oktober 2020. Dersom du trenger mer tid er det viktig å ta kontakt med oss i kommunen og be om en utsettelse før den ordinære fristen går ut. Det er ikke krav til at innspillene utarbeides av personer med plankompetanse, men det er viktig at du svarer på alle punktene som etterspørres i innspillveilederen. Fortell gjerne hvordan forslaget bidrar til å styrke lokalsamfunnet, ikke bare fordelene for egen virksomhet eller eiendom.

Etter fristen skal alle innspill utredes og vurderes. Hvor lang tid dette tar er avhengig av hvor mange og kompliserte innspill vi får, men vi planlegger å bruke 2021 på dette arbeidet. Høring vil trolig skje i 2022, med vedtak i 2022 eller 2023, avhengig av hva slags tilbakemeldinger vi får på høringa.

Kommuneplanen skal si noe om arealbruken i kommunen de neste 10-15 årene. Det er vanlig at planen rulleres annenhver kommunestyreperiode, hvilket betyr at det kan blir 8 år til neste gang vi setter i gang en slik prosess. Vi oppfordrer til å tenke langsiktig når dere vurderer hvilke innspill dere skal komme med.

Mer informasjon

Kommunestyret har vedtatt to dokument som kan være lurt å kikke på før du skriver innspill. Planprogrammet beskriver prosessen, inkludert hvem som gjør hva, og hva kommunen kommer til utrede når vi får innspillene. Innspillveilederen beskriver hvordan vi tenker om ulike typer arelbruk, og informasjon om hva innspillene må inneholde.