Dette mener vi om virkemiddelpakker

Nye restriksjoner i januar 2021 krever gjeninnføring av kraftigere virkemiddelpakker. Her er vårt nyeste brev fra Næringsalliansen i Trøndelag til myndighetene.

INNSPILL OM GJENINNFØRING AV KRAFTIGERE VIRKEMIDDELPAKKER

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

Med de nasjonale tiltakene som nå gjelder er aktivitetsnivået i Norge tatt ned betraktelig. Dette påvirker store deler av næringslivet, ikke minst serveringsbransjen, reiselivet og kulturfeltet. Når det anbefales at folk skal holde seg hjemme og unngå sosial kontakt, får det umiddelbare konsekvenser for disse bransjene som nå i hovedsak har måttet stenge ned. Videre merker handelsnæringen godt at folk nå holder seg hjemme, noe som innebærer at også de må ta ned antall ansatte på jobb. Med strengere nasjonale tiltak må også staten justere opp sine virkemiddelpakker. Her er Næringsalliansens innspill:

• Kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må forlenges til over sommeren, og utvides slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:
         o Tap på varelager som følge av at varer med kort holdbarhetstid må kasseres.
         o Kostnader til smitteverntiltak, inkl. kostnader ved koronatesting og karantene for innreisende arbeidere.
         o Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering må regnes inn som fast kostnad, alternativt reduseres til to dager.
         o Ordningen må også omfatte enkeltmannsforetak.
• Permisjonsperioden på 52 uker må forlenges til over sommeren.
• De fem lønnspliktdagene for permitteringsperiode to må fjernes.
• Det må komme på plass kompensasjonsordning som også fungerer for de virksomheter som ikke har relevant sammenligningsgrunnlag med 2019.
• Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i arbeid, tilby kompetansehevende tiltak etc. fremfor å permittere.
• Staten må selv igangsette, samt stimulere fylkeskommuner og kommuner til å igangsette byggeprosjekter og vegutbygginger for å sikre nok oppdrag til bygge- og anleggsnæringen.

Med vennlig hilsen,
Næringsalliansen for Trøndelag