Kompensasjonsordning for næringsliv

Forbered søknad til den nye kompensasjonsordning for næringslivet. Brønnøysundregistrene vil åpne for søknader fra mandag 18. januar.

Søknaden skal bekreftes av autorisert regnskapsfører eller revisor før den sendes inn. Du må derfor så fort som mulig etablere kontakt med en regnskapsfører eller revisor, hvis du ikke har dette fra før.

Den som sender inn søknaden må være registrert med en nøkkelrolle i Enhetsregisteret. Du må foreta eventuelle endringer så fort som mulig hvis dette ikke er oppdatert.

For enkeltpersonforetak (ENK) kan følgende søke på vegne av foretaket:

 • innehaver

For andre organisasjonsformer kan en av disse søke på vegne av foretaket:

 • daglig leder/administrerende direktør
 • styreleder
 • bestyrende reder i partrederi
 • deltager med delt ansvar
 • deltager med fullt ansvar
 • komplementar i kommandittselskap
 • norsk representant for utenlandsk enhet

De samme reglene gjelder når et konsern sender inn samlet søknad.

Når du fyller ut søknadsskjemaet vil du bli bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader.

Før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet, bør du finne fram:

 • Tall for perioden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for perioden du søker tilskudd
  • Omsetning for perioden du søker tilskudd
 • Tall for sammenligningsperioden:
  • Omsetning for tilsvarende periode i 2019 som du søker tilskudd for

Hvis foretaket er etablert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes tilskudd for, eller ikke har omsetning i den aktuelle sammenligningsperioden, skal du bruke omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag.

Hvilke tall for faste, uunngåelige kostnader vil vi spørre etter:

 • Leie næringslokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader
 • Eventuelle kostnader til dyrestell, fôr og veterinær

Her kan du lese mer om faste, uunngåelige kostnader.

Kostnadene som faller inn under begrepet «faste uunngåelige kostnader» er de samme som i den første kompensasjonsordningen for næringslivet (mars-august).

Du må også gjøre en vurdering av om kostnadene i sin helhet kvalifiserer for tilskudd, eller om de må justeres. For eksempel kan du bare føre opp den delen av kostnaden som hører til perioden du søker tilskudd for. I tillegg må du ta bort variable komponenter av kostnadene, som for eksempel den delen av husleien som er knyttet til omsetning. Her er flere eksempler på justering og behandling av faste, uunngåelige kostnader.

Hvilke tall for omsetning vil vi spørre etter:

 • Faktisk omsetning for perioden du søker tilskudd for
 • Annen mottatt støtte i forbindelse med pandemien for perioden du søker tilskudd for
 • Omsetning for tilsvarende periode i 2019 (gjelder ikke for foretak som er etablert senere)
 • Total omsetning for januar og februar 2020 (gjelder for foretak som er registrert mindre enn ett år tidligere enn perioden det søkes om tilskudd for)

Med omsetning mener vi inntekt fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført av foretaket i den aktuelle perioden, selv om leveransene ikke er fakturerte.

Som omsetning anses også inntekter fra offentlige tilskuddsordninger som erstatning for inntekt, og inntektssikringer gitt i forbindelse med koronapandemien.

Du skal bare føre opp inntekter som er skattepliktige i Norge. Inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler skal ikke tas med. Leieinntekter fra fast eiendom skal likevel tas med. Merverdiavgift og særavgifter knyttet til salgsinntekt regnes ikke som inntekt.

Det er omsetningen for den perioden du søker tilskudd for, det vil si verdien av varer som er levert og tjenester som er utført inklusive fortjeneste, som skal oppgis. Dette gjelder uavhengig av den regnskapsmessige behandlingen av salgene. For bygge- og anleggskontrakter innebærer det at omsetningen skal periodiseres etter løpende avregningsmetode med fortjeneste.