Søk BIO-midler

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Retningslinjer for BIO Trøndelag 2021 er nå klar for bruk.

Retningslinjene og informasjon om ordningen er lagt på fylkeskommunens hjemmeside www.trfk.no/bio.

Regionalforvaltning.no er oppdatert og ordningen er åpen for søknadder.

130 fikk BIO-støtte

I 2020 er det innvilget 23,3 mill.kr gjennom ordningen BIO Trøndelag, hvorav storparten har gått til enkeltpersonsforetak, små og mellomstore bedrifter. Totalt har 130 ulike bedrifter har fått støtte. Vel 7 millioner kroner er allerede utbetalt. Noe som betyr at en stor del av kompetansetiltakene er gjennomført i ekspressfart i bedriftene. Flere bedrifter er nå i gang med å søke om nye kompetansetiltak.

Retningslinjene for BIO Trøndelag i 2021 finner du her:

Ordningen skal fortsatt være lettbeint for bedriftene og etterspørselsbasert. Det er i hovedsak videreføring av retningslinjene for 2020 og tett kobling med verdiskapingsstrategien for Trøndelag.  

Årets samlede økonomiske ramme for ordningen avklares av Hovedutvalg næring i møte 10.-11. februar, men den ligger an til å bli på under halvparten av 2020-rammen.

Endringer for BIO 2021

To konkrete justeringer for BIO- ordningen i 2021 er pga reduserte støtterammer, følgende:

  1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedrørende studieturer ol.
  2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom www.regionalforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert.

Mer info ligger på www.trfk.no/bio

Her legger næringsforeningen ut informasjon om aktuelle ordninger og tilskudd.