Dette prosjektet skal løfte mat og reiseliv

Kommunene Stjørdal, Meråker og Frosta har iverksatt et mat- og opplevelsesprosjekt som skal løfte frem næringen. I den forbindelse tilbys kurs som hele Værnesregionen kan bli med på.

Nå har du en unik mulighet til å bli enda mer målrettet med dine produkter enten du driver med matopplevelser som gårdsmatutsalg, produksjon og gårdsbesøk eller tradisjonelle reiselivsopplevelser. Mat- og opplevelsesprosjektet for Meråker, Stjørdal og Frosta har bestilt flere kurs som et ledd i felles kompetanseløft for næringen. Det er allerede gjennomført opplevelseskurs,. Pakkekurs og workshop i Strategisk Kompass Trøndelag står for tur. 

–  Kursdeltakerne trenger ingen forkunnskap om reiseliv eller pakking av opplevelser før kursene. Kursene danner grunnlaget for en felles forståelse blant aktørene for å skape attraktive mat- og opplevelsespakker. Prosjektet planlegger også studieturer for alle mat- og opplevelsesaktørene, der aktører i hver kommune viser fram mangfoldet av opplevelser i sin kommune. Disse turene er foreløpig satt på vent til vi får en bedre smittesituasjon. Med bakgrunn fra kursene og studieturene skal prosjektet i vår arrangere en felles workshop om segmentering av markedet. Daglig leder i Trøndelag Reiseliv Petra Sestak skal hjelpe oss å velge en felles strategi for salg av mat- og opplevelsesreiser i Frosta, Stjørdal og Meråker, sier Paul Sverre Røe i Proneo på vegne av prosjektgruppa. 

Prosjektet jobber parallelt med å få økt synlighet digitalt for mat- og opplevelsestilbudene som nå utvikles. Mer info om dette kommer etter hvert.

Dette er prosjektet

Prosjektet gjelder mat- og opplevelser i kommunene Meråker, Stjørdal og Frosta. Fylkeskommunen har vært tydelig på at prosjekter som skal finansieres gjennom et fond basert på midler fra dem skal være kommuneovergripende. Hver av de tre kommunene har midler hos Midt-Trøndelag Regionråd. Dette er midler som frem til i dag har vært benyttet til finansieringen av Regionalt Næringsfond for de tre kommunene. Administrasjonen i de tre kommunene foreslår å gjennomføre et felles prosjekt med tema lokal mat og reiseliv, med en budsjettramme på kr. 1,2 millioner. Midlene planlegges benyttet over 2 år (2020-2021). Dette betyr at dagens ordning med Regionalt Næringsfond opphører og erstattes av det foreslåtte prosjektet.

Nettverk og samarbeid

I MSF er det flere gode nettverk for samarbeid innen lokalmat og reiseliv. Blant annet kan vi nevne Auk, Route 26, Matfatet Frosta, Visit Innherred, Visit Meåker & Storlien og Mathallen Meråker, som alle har vært med på å bidra til næringsutvikling for medlemsbedriftene. Nettverkene har som formål å styrke samarbeidene mellom bedriftene og å øke hver deltakers omsetning gjennom felles markedsarbeid og samarbeid. I dag er det imidlertid begrenset samarbeid på tvers av nettverkene og det er også noen aktører som faller utenom de nettverkene som allerede er etablert i MSF sin region. Det er derfor ønskelig at man gjennom dette prosjektet får utnyttet synergiene av å jobbe på tvers av de eksisterende samarbeidskonstellasjonene, og at man også får inkludert bedrifter som i dag ikke tilhører noe nettverk eller andre samarbeidsstrukturer. Det foregår flere initiativ knyttet til lokal mat og reiseliv i regionen i dag og det er ønskelig at dette prosjektet skal sees i sammenheng med disse initiativene. Blant annet har Oi! Trøndersk Mat og Drikke, i samarbeid med Proneo, Mære Landbrukshøyskole med flere tatt initiativ til å utvikle og etablere en kraftpakke for lokalmatbedrifter og reiselivsbedrifter som ønsker vekst og økt verdiskaping. Det prosjektet har som mål å utvikle en metodikk som vil være til nytte for økt økonomisk vekst i bedriftene, samt muligheter for eksportsatsing. Dette kan bli et viktig verktøy for bedrifter som ønsker vekst.

Nasjonale og regionale føringer

Det er et overordnet mål for regjeringen å øke omsetningen for lokalmat i Norge med en ambisjon om å øke samlet omsetning av lokalmat og drikke fra 3,9 mrd i 2014 til 10 milliarder i alle omsetningskanaler innen 2025. I 2018 var omsetningen av lokalmat- og drikke på 4, 97 mrd, og halvveis til målet i 2025. Samarbeid og nettverk kan være gode løsninger for å gjøre distribusjon enklere og billigere for lokalmatprodusentene. Langsiktig nettverkssamarbeid legger til rette for mer systematisk tilgang til informasjon om markeder og kundebehov. Prosjektet har som målsetning å gjøre om nasjonale og regionale føringer fra ord til handling.

Regionalt har Trøndelag fylkeskommune i sin Strategi for innovasjon og verdiskaping økt bærekraftig verdiskaping og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag som hovedmål. De rike naturressurser trekkes frem som Trøndelags fortrinn, og der det trønderske landbruket pekes på som en av de viktigste næringene. Landbruk og mat trekkes også frem som viktig for satsingsområde Opplevelsesnæringer. Trøndersk mat, natur og kulturarv gir et godt utgangspunkt for utvikling av salgbare produkter og tjenester i opplevelsesnæringene.