Hva er ansvarlige arrangement?

De nasjonale myndighetene skiller klart mellom private og offentlige arrangement. Med fast tilviste plasser, kan offentlige arrangement ha inntil 100 deltakere innendørs dersom møterommet er stort nok.

helsenorge.no og regjeringen.no fremgår det klart at kurs, konferanser og seminarer er offentlige arrangement. Forskriften på lovdata.no er tydelig på at kurs, konferanser og seminarer uten servering av alkohol, og med fast tilviste plasser, kan ha inntil 100 deltakere dersom rommet er stort nok til det. 

-Vi har hatt dialog med NHO Reiseliv som er tydelig på de ikke ser at det er grunnlag i forskriften til å fortolke konferanser ( i det profesjonelle konferansemarkedet) etter en begrensning på inntil 10 personer dersom en har fast tilviste plasser. Her må det skilles mellom private og profesjonelle arrangører, sier daglig leder Jon Uthus i Næringsforeningen i Værnesregionen. 

NHO Reiseliv har tatt spørsmålet opp med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet etter henvendelse fra NiV. Lokale myndigheter har fremmet en tolkning som begrenser møte – og konferansedeltakere til 10 personer. Det foreligger ingen lokal forskrift, og en slik begrensing gir store utfordringer for bransjen. 

-Det er vårt klare standpunkt at det ikke er grunnlag for en slik tolkning som her legges til grunn. Forskriftens § 13, a – e, skiller ikke mellom aktiv og passiv deltakelse. Det er i nevnte bestemmelse listet opp mange ulike typer arrangementer, herunder for eksempel medlemsmøter. Forskriftens § 13a viser til de samme typene arrangementer, med henvisning til § 13, a – e. Forskriftens bruk av ordet publikum er ikke ment for å utelukke møtedeltakere. Det måtte i så fall ha kommet frem av forskriftens ordlyd, og det gjør det ikke. Tvert imot vises det til §13, a – e, sier Magne Kristensen, leder for juridisk avdeling i NHO Reiseliv.

Kurs og konferanser regnes som offentlige arrangement

Næringsforeningen i Værnesregionen med samarbeidspartnere, gjennomførte fjorårets Forsprangkonferanse på Scandic Hell Hotel tilpasset gjeldende smittevernstiltak. Da ble konferansen gjennomført med begrenset antall deltakere fysisk og med muligheter for digital deltakelse.

 

-Regnes kurs og konferanser som arrangement? 

“Covid-19-forskriften § 13 bestemmer at seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster er arrangementer. Forskriften presiserer at det ikke regnes som arrangement dersom du avholder møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet. Lunsj og middag som gjennomføres i forbindelse med slike arrangementer regnes også som arrangementer. Det er samme anledning til å skjenke alkohol på arrangementer som på serveringssteder”. 

NB! Vi minner om at servering av alkohol bare er tillatt i forbindelse med servering av et godt måltid. 

Hva menes med faste, tilviste plasser? Hva gjelder når vi bruker benker eller sammenkobler stoler?

“Det er nå anledning til å ha inntil 100 personer innendørs på de fleste arrangementer hvis publikum benytter faste, tilviste plasser. Utendørs kan man ved bruk av faste, tilviste seter ha inntil 600 personer til stede, det vil si fordelt på 3 kohorter med 200 personer.

Med faste tilviste plasser menes at publikum skal sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet, under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet”.

Bildet er hentet fra koronatilpasset frokostmøte i desember 2020.

Dette sier forskriften om arrangement

 • § 13.Definisjon av arrangement
  Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller
  • a.idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
  • b.kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
  • c.seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
  • d.livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
  • e.varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner
  • f.private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster
 • § 13a.Antall personer som kan være til stede på et arrangement
  Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:
  • a.10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.
  • b.10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel
   1.100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
   2.50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • c.200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Lovverkets definisjoner ved større deltakelse og personer som ikke inkluderes i det totale antallet

 • Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene.
  Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem
 • Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:
  • a.ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
  • b.utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  • c.toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  • d.spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
  • e.journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Næringsforeningen i Værnesregionen ønsker å bistå våre medlemmer. Ta gjerne kontakt med oss.

Det er ingen skam å spise ute så lenge du husker å ta med deg godt smittevett.