Kompensasjon for tapt varelager

Bedrifter kan nå søke om kompensasjon for tapt varelager. Les mer om ordningen her.

Virksomheter som ble stengt eller fikk full skjenkestopp i periodene november – desember 2020 og januar – februar 2021 kan fra og med 9. juni søke om å få kompensert tap av ferskvarer eller andre bedervelige varer som var bestilt før pålegget om stenging. Les hele saken på NHO Reiselivs nettsider

Dette sier forskriften:

§3-6 Kompensasjon for tapt varelager

(1) For tilskuddsperiodene november-desember 2020 og januar-februar 2021, jf. § 1-1 bokstav b og c, kan kostnader til tapt varelager dekkes dersom

  1. virksomheten av smittevernhensyn er pålagt full skjenkestopp eller stengt i henhold til Covid-19-forskriften eller tilsvarende kommunale forskrifter og
  2. varene er ferskvare som næringsmidler, andre bedervelige varer, blomster eller andre planter og
  3. varene var bestilt før pålegget om skjenkestopp eller å holde stengt ble gitt og
  4. varene utgår på dato, eller forringes slik at de ikke holder salgbar kvalitet, i den nedstengte perioden eller innen 14 dager etter perioden som man er pålagt skjenkestopp eller er pålagt stengt, opphører.

(2) Tapt varelager dekkes til anskaffelseskostnad, eksklusiv særavgifter. Merverdiavgift som er fradragsberettiget for foretaket i merverdiavgifts-oppgjøret, regnes ikke med i anskaffelseskostnaden. Anskaffelseskostnad reduseres med ev. erstatning for tapt varelager som virksomheten har fått utbetalt under forsikringsordning eller gjennom andre kilder.

(3) Søker skal dokumentere anskaffelseskostnad og sannsynliggjøre tapet. Det skal utarbeides en skriftlig redegjørelse der det beskrives hvorfor tapet oppstod med henvisning til statlig eller kommunalt pålegg om skjenkestopp eller stenging, hvorfor det ikke var mulig å unngå tapet og hva som har skjedd med de tapte varene. Det skal utarbeides en oppstilling over de enkelte varetypene som det søkes om kompensasjon for, med angivelse av antall eller mengde og anskaffelseskostnad, med henvisning til relevante bokføringsbilag.

(4) Dersom kompensasjon utbetales før ev. forsikringssum, jf. andre ledd, skal tilsynsmyndigheten varsles uten opphold, jf. § 5-6, og virksomheten skal betale tilbake tilsvarende del av kompensasjonen, jf. § 5-3 fjerde ledd.

(5) Kompensasjon for tapt varelager kommer i tillegg til tilskudd etter § 3-5 og inngår ikke i begrensningen av tilskudd etter § 3-3.

§ 3-7 Minimumsbeløp for utbetaling

Utgjør summen av tilskudd etter § 3-5 og kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6 mindre enn 5000 kroner, utbetales ikke beløpet.

§ 3-8 Begrensning i utbetaling

Tilskudd etter § 3-5 og kompensasjon for tapt varelager etter § 3-6 kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.