Kompensasjonsordning for Meråker er nå søkbar

Meråker kommune har gjennom Kommunal og moderniseringsdepartementet blitt tildelt kommunale kompensasjonsmidler til støtte for lokalt næringsliv. Frist 4.juli.

Meråker kommune skal fordele midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Søknadene vurderes etter følgende kriterier:

  • Det gis tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
  • Ordningen gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet.
  • Virksomheter som ikke kvalifiserer til å benytte de statlige kompensasjonsordningene vil bli prioritert.
  • Søknad vurderes også opp mot evt. annen støtte som er gitt virksomheten fra tilsvarende eller andre ordninger.
  • Tilskuddet utbetales forskuddsvis.
  • Mottaker skal være lokalisert i Meråker kommune.
  • Det kreves kun en kort søknad med beskrivelse av virksomheten og estimert tap på bakgrunn av pandemien og nedstengingene i 2020 og 2021.
  • Søknad leveres gjennom regionalforvaltning.no.

Det er med hensikt at søker ikke skal pålegges urimelig stor byråkratisk belastning i dette. Det er derfor lagt opp til et enkelt søknadsskjema iht. departementets bestemmelser.
Søker kan, etter at tilsagn er utsendt, bli påkrevd etterkontroll og revisjonsrapport.

Søknaden sendes inn på regionalforvaltning.no 
Veiledning for innlogging og søknadsutfylling får du på portalen. 

Søknadsskjema

Frist: 04.juli

Ved spørsmål kontakt:

Egil Rønnekleiv

Meråker kommune
egil.ronnekleiv@meraker.kommune.no