Hopp til navigasjonHopp til innhold Hopp til bunnområde

Dette er de økonomiske tiltakene

Regjeringen forslår nye økonomiske tiltakspakker. Se hvilke her.

Regjeringen har tidligere varslet at inngripende smitteverntiltak vil følges opp med økonomisk kompenserende tiltak. I tråd med de strengere og mer langvarige smitteverntiltakene vil regjeringen nå også forsterke og forlenge tiltakene som skal gi folk og bedrifter økonomisk trygghet gjennom perioden med kontaktbegrensende råd og regler.

– Bedrifter over hele Norge blør etter enda en innstramming av smittetiltakene. Mange må stenge dørene, og ansatte sendes hjem. Tiltakene som ble lagt frem i dag, treffer for dårlig, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid, på NHOs nettsider. 

Næringsforeningen i Værnesregionensier det haster med å få på plass lønnsstøtteordning.

– Dette må på plass så fort som mulig. En slik ordning kan bidra til at vi unngår permitteringer hos en bransje som allerede har utfordringer med å rekruttere arbeidskraft, sier daglig leder Jon Uthus i NiV. 

Lønnsstøtteordningen skal hindre at bedriftene mister næringsspesifikk/kritisk kompetanse som det siden vil bli tidkrevende og kostbart å få tak i. Ordningen må innrettes slik at det for bedriftene samlet sett vurderes å være mer lønnsomt å beholde folk enn å permittere.

Hovedpunktene i regjeringens forslag til ny lønnsstøtteordning

NYTT 19.12: For at flere bedrifter skal kunne benytte seg av lønnsstøtteordningen foreslår regjeringen endringer som gir en mer fleksibel beregning av omsetningsfall. Forslaget innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte.

Hvilke virksomheter retter ordningen seg mot?

 • Foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller liknende, jf. covid-19 forskriftens kapittel 5 §13a, §14 annet ledd bokstav b-c samt tredje ledd og §14d.
 • Foretak regnes å være direkte berørt dersom de har mer enn 40 pst. av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene over.
 • Foretak regnes å være indirekte berørt dersom de har mer enn 50 pst. av omsetningen fra bedrifter som er direkte berørt.

Hvem kan få lønnsstøtte?

Virksomheter som anses direkte berørt er for eksempel:

 • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.
 • Teater, kino mv.
 • Treningssentre
 • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
 • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.

Virksomheter som anses indirekte berørt er for eksempel:

 • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene
 • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
 • Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)
 • Lyd-, bilde- og saltjenester tilknyttet publikumsarrangementer
 • Persontransport

Samlet oversikt over de økonomiske tiltakene regjeringen har foreslått siden 2. desember:

Næringsliv

 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen.
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
 • Gjeninnføre lånegarantiordningen.
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
 • Dekke kostnader knyttet til koronarelatert sykefravær fra og med dag 6.
 • Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Kultur, idrett og frivillighet

 • Forlenge kompensasjonsordningen for kultursektoren.
 • Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)
 • Øke bevilgningene til tilskuddsordningen for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og øke dekningsgraden fra 50 til 70 prosent. Øke bevilgningen til midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. (600 mill.)

Arbeidstakere

 • Forlenge kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere ut februar 2022 (ASD)
 • Forlenge midlertidige ordninger for ledige og permitterte ut februar 2022, herunder dagpengeperioden og forhøyede dagpengesatser (ASD)
 • Doble antall dager med omsorgspenger også i 2022 (ASD)
 • Åpne for unntak for aktivitetskrav for kvalifiseringsprogrammet og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.
 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.
 • Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.
 • Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022.

Kommunesektoren

 • Forlenge kompensasjonsordning for togselskaper og kommersielle buss- og båtruter (SD) til og med mars 2022.
 • Kommunene og fylkeskommunene skal kompenseres for samlede merutgifter og mindreinntekter som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak (KMD). Arbeidsgruppen som vurderer merutgifter og mindreinntekter videreføres for 1. halvår 2022.
 • Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet.

Forslagene forutsetter vedtak i Stortinget. Regjeringen vil legge frem en proposisjon for Stortinget i januar.

Tiltakene kommer i tillegg til de mange tiltakene som ble varslet forrige uke.