Næringsalliansen med innspill

Næringsfforeningen i Værnesregionen er en del av Næringsalliansen i Trøndelag. Vi har sendt følgende innspill knyttet til koronatiltakene.

Følgende pressemelding er sendt ut:

Pressemelding fra Næringsalliansen for Trøndelag.

Næringsalliansen for Trøndelag har i dag levert et innspillsbrev knyttet til de nasjonale koronatiltakene som trådte i kraft 09.12.21.

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

På vegne av trøndersk næringsliv er alliansen særdeles opptatt av å synliggjøre hvilke konsekvenser de nye nasjonale tiltakene får, og samtidig peke på hvilke kompensasjons- og støtteordninger som bør innføres for å bøte på de negative effektene.

Vi trenger tiltak som bidrar til at bedriftene våre kommer seg gjennom også denne delen av pandemien, og som gjør dem i stand til å drive videre når tiltakene trappes ned. Det vises ellers til vedlagte brev som i dag er sendt til aktuelle regjeringsmedlemmer samt til stortingsbenken for Trøndelag.

Her er Næringsalliansens innspill:

 • Den tidligere statlige kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må utvides slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:
  •  Tap på varelager som følge av at bedriftene ikke har annet valg enn å stenge ned som følge av restriksjoner. Eksempelvis er det per nå ikke skjenkestopp, men så store begrensinger på driften på grunn av redusert skjenketid og krav om bordservering at drift for mange i bransjen er umulig. 
  • Kostnader til smitteverntiltak. o Minimumsbemanning for å holde bedriften i live når den er nedstengt. 
  • Ordningen må også omfatte enkeltpersonforetak.
  • Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering må også regnes som fast kostnad, og dermed dekkes av ordningen.
 • Arbeidsgiverperiode ved koronarelatert sykefravær bør i sin helhet dekkes av staten, alternativt inngå i kompensasjonsordningen.
 • Arbeidstakere som nå blir permittert må gis 100% lønn, slik det ble gjort i mars 2020.
 • Det må også sikres at ansatte nå ikke må sies opp på grunn av at maksimal permitteringsperiode er nådd.
 • Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i arbeid, tilby kompetansehevende tiltak,. etc. fremfor å permittere.
 • Arrangører som nå igjen må kansellere planlagte arrangementer på svært kort varsel må få dekket sine tap.
 • Frister for innbetaling av skatter og avgifter må flytte frem i tid.
 • Renten på utsatte skatteinnbetalinger må settes ned og nedbetalingsperioden må forlenges.
 • Det er viktig at man fra Stortingets side også kommer med signaler på skatte- og avgiftsregimet for de særdeles utsatte bransjene. Mye egenkapital er tapt siden mars 2020, og det trengs hjelp til å bygge opp igjen solide bedrifter.
 • Det må raskt komme på plass en løsning for de levedyktige virksomhetene som faller utenfor den statlige kompensasjonsordningen, eksempelvis oppstartsbedrifter som ikke har hatt pluss i sine regnskap. Disse kan ikke kun håndteres via midler tilført kommunene, da praksis for fordeling av de kommunale midler er svært ulik fra kommune til kommune.
 • Tiltaksmidler som overføres direkte til kommunene må styrkes betraktelig. De 1200 millionene som ble presentert fra Regjeringen er dessverre langt fra nok til å kompensere for de tap bedriftene nå må ta.
 • Tiltaksmidler til kommunene må også innrettes slik at de treffer bedre de virksomheter som ikke treffes godt nok av andre statlige virkemidler.