NØKTERN OPTIMISME BLANT BEDRIFTENE

Bedriftene i Værnesregionen gir uttrykk for at de har tro på å komme seg tilbake dit de var før landet ble nedstengt som følge av Covid-19.

Bedriftsundersøkelse viser nøktern optimisme blant bedriftene.

En gradvis gjenåpning av samfunnet er med på å øke optimismen. Over halvparten av bedriftene svarer at det er lite sannsynlig at oppdragsmengden øker og at det er lite sannsynlig at det blir nyansettelser i nær fremtid. Undersøkelsen viser også at en stor andel av næringslivet går som normalt, og noen oppgir økt oppdragsmengde.

Dette svarte bedriftene på spørsmål om nasjonale krisepakker har vært til hjelp for deres bedrift. 

Næringen innen bygg og anlegg oppgir i stor grad at aktivitetsnivået er bra, men flere gir uttrykk for bekymring med tanke på fremtiden og langvarige virkninger av Covid-19. Reiselivsbransjen har det tøft, men i vår undersøkelse oppgir de aller minste foretakene at det er lite sannsynlig med konkurs, oppsigelser og permitteringer. De litt større bedriftene er svært bekymret, men har tro på å overleve denne krisen.

Bedriftene oppgir å være fornøyd med råd og anbefalinger fra lokale og regionale myndigheter, misnøyen er større med de nasjonale tiltakene. Kompensasjonsordningen er en skuffelse for mange av bedriftene, mens de er mer fornøyde med permitteringsordningene.

At bedriftene er nøkternt optimistiske bekreftes ved at så mange som 81 % svarer at det er uaktuelt med oppsigelser.

OM UNDERSØKELSEN: 

Prosentvis fordeling av bransjer som svarte på undersøkelsen.

Koronakrisen har satt lokalsamfunnene, bedriftene og oss alle i en situasjon vi ikke har opplevd før. Det har vært krevende, men nå opplever vi et samfunn som gradvis gjenåpnes. Næringsforeningen har kartlagt hvilke utfordringer våre bedrifter møter i forbindelse med denne situasjonen. I underkant av 100 bedrifter har svart på vår anonyme undersøkelse via Easyquest. Undersøkelsen er sendt ut via nyhetsbrev, e-post og publisert i SoMe. Det er en nedgang sammenliknet med vår første kartlegging i mars. Da fikk vi inn svar fra 240 virksomheter.

Vi ga bedriftene mulighet til å legge inn egne svar på en del av spørsmålene, og til å sende innspill til NiV om hvordan vi kan bistå bedriftene. Disse svarene er luket vekk for å ivareta anonymiteten til bedriftene. Næringsforeningen tar med seg resultatene i vårt videre arbeid for medlemsbedriftene.

Les rapporten her: 

PRESSEKONFERANSE KARTLEGGING KORONA 16.06.2020