Nytt innspill fra næringsforeningene

15.desember har samtlige næringsforeninger i Trøndelag sendt inn nye innspill om justering av de nye tiltakspakkene. Les hva vi mener bør justeres her.

Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv. 15.desember er det sendt elektronisk brev til følgende mottakere:

 • Næringsminister
 • Finansminister
 • Kulturminister
 • Næringskomiteens medlemmer
 • Finanskomiteens medlemmer
 • Familie- og kulturkomiteens medlemmer
 • Stortingsrepresentanter fra Trøndelag

Kontaktperson i NiV: Daglig leder Jon Uthus, jon@nivr.no, 930 61 800

Her kan du les hva som står:

Justering av foreslåtte tiltakspakker i desember 2021

Med skjenkestopp fra og med 15.12 og nye antallsbegrensinger på arrangement, har store deler av de som lever av at folk møtes i praksis fått tatt vekk sitt inntektsgrunnlag, selv om de formelt ikke er nedstengt. I etterkant av at de nye statlige tiltakene ble presentert og de statlige tiltakspakkene fremlagt, har vi fått mange innspill til ønskede justeringer av de ordninger som nå forslås.

Våre medlemsbedrifter er svært opptatt av at vi har nasjonale ordninger som bidrar til at så få som overhodet mulig vil bli permittert og at de ansatte som nå igjen må ut i permittering ivaretas på en god måte. For de som likevel vil bli permittert er det positivt at det nå signaliseres at de ikke skal måtte bekymre seg for å bli oppsagt, ved at permisjonsperioden forlenges.

Kompetanseflukt fra reiseliv, kultur og servering vil medføre langvarige negative ringvirkninger for bransjene. Dette vil bli særdeles synlig i Trøndelag som er kåret til Europeisk Gastronomiregion i 2022. Med en usikker 2022 foran oss, er det viktig at Storting og Regjering bidrar til forutsigbarhet. Staten bør gå ut med en tydelig plan for hvordan stadig nye virusvarianter og smitteutviklingen fremover skal håndteres med nasjonale tiltak, samt tydelighet rundt tiltakspakker og varighet av disse.

Her er Næringsalliansens innspill:

Lønnsstøtteordning

 • Lønnsstøtteordning må komme på plass umiddelbart. Ordningen må bidra til at det er mer lønnsomt å holde folk i jobb, enn å permittere, der hvor en har et visst grunnlag for å drive under dagens restriksjoner.
 • Også større virksomheter som er hardt rammet av koronarestriksjoner vil ha behov for lønnsstøtte. Det vil være rart om denne avkortes for konsern.
 • Lønnsstøtte må også kunne brukes til å gjennomføre kompetansehevende tiltak for de ansatte. 

Kompensasjonsordning 

 • Kompensasjonsordningen er signalisert å gjelde ut 2021, mens de restriktive tiltakene i første omgang skal vare til medio januar. Stortinget må tydelig signalisere at ordningene vil vare så lenge det er behov.
 • Beregnet omsetningsfall som ligger til grunn for å kunne få støtte, må sammenlignes med perioden før korona.
 • Nystartede virksomheter må ikke denne gang falle utenfor ordningene, og overlates til å kun søke kommunal kompensasjonsordning.
 • Å søke på kompensasjonsordninger bør være utformet på en slik måte at også SMBer enkelt kan gjøre dette selv.
 • Signaler om at en mister rett til støtte om det tas utbytte anses som svært urimelig. Mange eiere i våre medlemsbedrifter tar ut lav lønn, og heller utbytte de år hvor det er mulig. At eiere ikke kan ta ut utbytte som gjør at de også har en lønn å leve av, eller får betalt sin skatteregning, kan ikke blir stående. Her mener NAT det bør settes et tak enten ved prosentsats eller gjennom beløpssats, slik at også eiere kan ha mulighet til å ta ut en akseptabel lønn.
 • Staten bør ikke se på perioden november og desember under ett. Det vil gjøre at mange som nå er fratatt muligheten til å drive sin virksomhet ikke vil kunne få, eller vil få betydelig mindre i kompensasjon. Det presiseres også at virksomheter som har klart å opparbeide seg en solid drift gjennom mange tiltak det siste året, og som lå an til overskudd, fortsatt bør ha rett på kompensasjon for november og desember.
 • At virksomheter som blir direkte berørt av restriksjonene ikke vil ha rett på støtte om de driver med et lite pluss er urimelig. Mange av våre medlemmer har gjennom 2021 gjort det de kan for å kutte kostnader og langt ned en betydelig innsats for å redde sine virksomheter fra konkurs. At de som nå har klart å drive med et lite pluss skal bli stående uten kompensasjon er urimelig.

Midler til bedriftsintern opplæring

 • Midler til BIO ordning må videreføres og økes.

Skatt og avgift

 • Det er positivt at en signaliserer at det skal bli enklere å søke utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger. Men renten på utsatte innbetalinger må settes ned og nedbetalingsperioden må forlenges.
 • Arbeidsgiveravgift og moms bør også reduseres. Dette er kjente virkemidler som har fungert tidligere.

Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering og sykefravær

 • For deler av utelivsbransjen er permitteringer uunngåelig så lenge det er skjenkestopp. Det er svært urimelig at arbeidsgiver må betale 10 dager lønn for ansatte som tvinges ut i permittering av Staten. Lønnsplikt må falle bort, eller inngå som fast uunngåelig kostnad som dekkes via kompensasjonsordningen.
 • Nye karanteneregler medfører også at mange flere må være lengre borte fra jobb grunnet smitte blant familie eller nærkontakter. Arbeidsgiverperiode ved koronarelatert sykefravær Næringsalliansen for Trøndelag bør i sin helhet dekkes av staten, eller inngå som fast uunngåelig kostnad som dekkes via kompensasjonsordningen.

Varelager

 • Mange serveringsvirksomheter har nå kjøpt inn varer som de ikke får omsatt på denne siden av nyttår og ei heller får levert tilbake. Disse vil bli skattepliktige ved årsskiftet, og vil utgjøre en ekstra skattebyrde disse bedriften nå bør unngå å bli sittende med. Det vises ellers til brev fra Næringsalliansen datert 10.12 angående kompensasjon for tapt varelager.
 • Matlager hos engrosbedrifter, hoteller og restauranter bør kunne gis bort uten at bedrifter blir økonomisk straffet for det, og om nødvendig bør Mattilsynet komme med en rask, midlertidig tillatelse.

Se PDF-versjon av brevet: Innspill om justering av foreslåtte tiltakspakker, 15. desember 2021

Dette er de økonomiske tiltakene