Faren er ikke over for bedrifter i regionen

De bedriftene som sliter, de sliter enda mer nå. Likevel er det mange som melder om at man på tross av situasjonen har en god utvikling.

Bedriftsundersøkelse V3, januar 2021

Covid-19 har satt lokalsamfunnene, bedriftene og oss alle i en situasjon vi ikke har opplevd før. NiV har kartlagt hvilke utfordringer våre bedrifter møter i forbindelse med denne situasjonen. Undersøkelsen har vært anonym. Invitasjon til deltakelse er sendt ut til våre medlemmer og abonnenter av nyhetsbrev, delt på vår nettside og i sosiale medier.

Vår første kartlegging ble sendt ut i april 2020, andre kartlegging i juni 2020 og tredje i januar 2021. Størst oppslutning hadde vi på vår første kartlegging der vi fikk inn 250 svar. De to siste kartleggingene fikk vi inn 90 respondenter, svarprosent på 25% av 350/430* medlemsbedrifter.

*inkl. Konsernmedlemskap har NiV 430 medlemmer.

Lenker til bedriftsundersøkelser:

 

Hovedtrekk på tvers av bransjer, undersøkelse III:

Tendensen fra april 2020-januar 2021. Dette svarte bedriftene på våre bedriftsundersøkelser.

De bedriftene som sliter, de sliter enda mer nå. Likevel er det mange som melder om at man på tross av situasjonen har en god utvikling. Det er en avtagende tendens når det kommer til konkursfrykt, men vi ser at store bedrifter både signaliserer frykt for konkurs og oppsigelser av ansatte. Bedriftene forventer at omsetningen er tilbake til normalen i løpet av 2022, men også her er det bedrifter som gjør det bedre under Covid-19. Noen har økt omsetning og noen forventer å snart være tilbake til normalen. Noen bedrifter forventer at økonomien kommer til å være krevende i lang tid.

Kanselleringer og avlysninger holder et stabilt høyt nivå når vi ser på utviklingen siden april. Den krevende situasjonen har ført til omstillingsevne hos mange bedrifter som har jobbet med nye produkter, produktutvikling og tjenester. Bedriftslederne oppgir at det er krevende å være en god leder, men møter god forståelse fra sine ansatte. Bedrifter i alle bransjer oppgir at de endrer strategi for hvilken kompetanse de trenger, for mange er nyansettelser satt på vent og situasjonen påvirker inntak av lærlinger negativt. Undersøkelsen viser en god del spredning med svar på begge sider av skalaen, og det finnes gode lyspunkter med bedrifter som går godt og øker bemanningen. 60 % svarer at de er fornøyde med sin bankforbindelse og 70 % er fornøyd med permitteringsordningen. 

Lenke til diagrammer: https://app.easyquest.com/r/n3S7W 

Noen funn fordelt på bransjer:

Besøksnæringen som består av både serveringssteder og reiseliv er hardt rammet av koronakrisen. Vår bedriftsundersøkelse viser en bransje som jobber med omstilling og produktutvikling

Besøksnæring (Reiseliv og servering)

 • De fleste forventer at aktivtetsnivået er tilbake ila 2022
 • Mange har endret og utviklet sine produkter
 • Mange har permittert ansatte
 • Noen store bedrifter oppgir større konkursfrykt og at de forventer oppsigelser
 • Noen har brukt tiden på kompetansehevende tiltak, andre ikke – veldig splitta svar
 • Det er krevende å være en god leder, men opplever forståelse fra de ansatte
 • Positivt syn på rekruttering
 • Bedriftene endrer strategi for hvilken kompetanse de trenger, har nyansettelser på vent og noen oppgir at situasjonen påvirker inntak av lærlinger negativt.
 • Det er høy sannsynlighet for permitteringer, redusert lønnsomhet, reduserte investeringer og lavere oppdragsmengde
 • Bransjen ønsker seg gode digitale møteplasser og ønsker synlighet sammen

Handel

De som er rammet av koronakrisen i handelsbransjen tror omsetningen vil være tilbake i løpet av 2. – 3.kvartal i år.

 • Forventer at omsetningen er tilbake til normalen 2.- 3. kvartal i år
 • 50-50, ja og nei, på spørsmål om de har utviklet nye produkter og tjenestetilbud
 • Det er fare for oppsigelser hos enkelte
 • Noen små bedrifter frykter konkurs
 • Kompensasjonsordninger får dårlig score
 • Fornøyd med permitteringsordningene
 • Bedriftene er optimistiske med tanke på fremtidsutsiktene for virksomheten
 • Brukt liten tid på utviklingsprosjekter
 • Bedrifter opplever forståelse fra de ansatte, men noen møter liten forståelse
 • Nyansettelser på vent, inntak av lærlinger påvirkes negativt for noen og flere endrer strategi for hvilken kompetanse de trenger

Tjenesteytende

 • Litt varierende svar, men overvekt av bransjen tror på at omsetningen er tilbake til normalnivå mot slutten av året
 • Overvekt av bedrifter som har endret og utviklet produkter og tjenester
 • Noen bedrifter har permittert ansatte
 • Lite oppsigelser, men aktuelt for noen
 • Liten konkursfrykt
 • Nasjonale krisepakker har vært til hjelp for de fleste, men mindre fornøyd med krisepakkene
 • Splitta syn på permitteringsordningen og bistand til utviklings- og kompetansehevende tiltak
 • Opplever stort sett forståelse fra ansatte
 • Endrer strategi for kompetansebehov, noen har økt bemanning
 • Permittering og oppsigelser er sannsynlig for noen

Transport

 • Litt splitta resultater. Noen går det bra for, mens andre sliter og frykter konkurs.
 • For de som er ramme, forventes flere at omsetningen er tilbake ila høsten.
 • Noen har utviklet og endret sine produkter og tjenester
 • Noen har permittert og vil si opp ansatte
 • Fornøyde med tiltak og møter forståelse fra sine ansatte
 • Endrer strategi for hvilken kompetanse de trenger, noen ansetter som vanlig og noen har satt ansettelser på vent.

Bygg og anlegg

 • Mest fornøyd, men også her er det noen få som er rammet og sliter.
 • 50-50 ja/nei på spørsmål om krisepakkene er til hjelp
 • Splittet syn på tiltak lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Midt på treet fornøyd med offentlige anbudsprosjekter
 • Veldig splittede svar på mye, men lite sannsynlig med oppsigelser og flere endrer strategi for hvilken kompetanse de trenger.

Industri

 • Forventer omsetning tilbake mot slutten av året
 • Bedriftene endrer og utvikler tjenestetilbud
 • Det er noen bedrifter som kommer til å si opp ansatte og som frykter konkurs
 • En del splitta svar, krisepakker har vært til hjelp og indirekte hjelp for noen, ingen hjelp for andre.
 • Lite fornøyd med kommunale komp. ordninger og bistand til utviklings og kompetansehevende tiltak
 • Lite fornøyd med offentlige anbudsprosjekter
 • Krevende å være god leder
 • God forståelse fra ansatte, men også her er det noen som opplever det motsatte
 • Nyansettelser på vent, endrer strategi for hvilken kompetanse som trengs og noen opplever at situasjonen påvirker inntak av lærlinger negativt
 • Permitteringer og oppsigelser er både sannsynlig og usannsynlig (splitta svar)
 • Noen få frykter konkurs
 • Flere har utviklet nye produkter og tjenester