Næringsfond Covid-19 for Frosta kommune

Frosta kommune har opprettet et næringsfond på 1,3 MNOK. Midlene er bevilget av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) som en del av krisepakken til næringslivet, fase 3.

Illustrasjonsbilde

Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Du kan lese om ordningen på Frosta kommunes nettsider.

Du kan søke på ordningen her.

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Konkret kan det være markedsutvikling, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse. Midlene skal ikke benyttes til ordinær drift. Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Unntaksvis kan det bli innvilget inntil 75 prosent støtte. Bedriftens egenandel kan være dokumenterte brukte timer hos ansatte i tiltaket, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle, spesielt for å motvirke negative virkninger av korona-utbruddet. 
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte. 
Retningslinjene for fondet finnes i forskriften for tilskudd til kommunale næringsfond: 
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no. 

Ta kontakt med Vigdis Haldorsen i Proneo AS for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke tiltak man kan søke på. 
Kontaktinformasjon finner dere her: www.proneo.no

Rapportering og utbetaling:

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Det kan aksepteres delutbetalinger.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, www.regionalforvaltning.no. 

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. 

Ordningen er publisert med forbehold om nødvendig kommunal behandling.

ANDRE ORDNINGER: